PanzerNews - piaskownica: lista zmian

piaskownica: lista zmian

Lista zmian na piaskownicy, po polsku. Zmian doczekały się działa samobieżne (SPG) oraz interfejs.
 • Rebalans pocisków artylerii zacznie się od VI poziomu.
 • Jeżeli działo danej maszyny nie jest używane na pojazdach powyżej V poziomu lub działo nie posiada standardowo pocisków ogłuszających, to nie zostanie ono zrebalansowane (nowe pociski nie zostaną dodane).
 • Jeżeli działo posiada specjalne pociski HE to zostanie z nich usunięty efekt ogłuszenia. Pozostałe parametry nie zostaną zmienione, przy czym obrażenia na strzał wzrosną średnio o 15% w porównaniu do standardowej amunicji. Innymi słowy "stare" pociski specjalne nie będą ogłuszały, w zamian zadadzą więcej obrażeń.
 • Amunicja specjalna pojazdów premium to HEAT (dla 105 leFH18B2) oraz AP (dla Sexton I) . Parametry tych pocisków NIE zostaną zmienione.
 • Wyniki bitwy będą wyświetlane na pełnym ekranie.
 • Zmieniono nazwę zakładki Wynik indywidualny na Wyniki bitwy i dodano sekcję Wynik indywidualny. Ta sekcja zawiera łączne wartości następujących parametrów:
  • Obrażenia zadane z twoją pomocą
  • Obrażenia zadane
  • Obrażenia zablokowane przez pancerz
  • Zniszczone pojazdy wroga
 • Sekcja Skuteczność bitewna została przeniesiona z zakładki Wynik indywidualny do zakładki Wynik drużynowy. Teraz, kiedy otworzysz zakładkę Wynik drużynowy, domyślnie wyświetli się ekran składający się z dwóch sekcji (Nasza drużyna i Skuteczność bitewna) .
 • Sekcje Statystyki i Czas zostały usunięte z karty Raport szczegółowy. Sama nazwa karty została zmieniona na Raport finansowy i będzie zawierać wyłącznie informacje związane z finansami. Treść sekcji Statystyki i Czas jest dostępna tylko w sekcji Statystyka karty Wynik drużynowy.
 • Interfejs przydzielania bonusu został zmieniony.
 • Interfejs Nagrody za zasługi został zmieniony.
 • Wynik zespołu można teraz sortować według następujących parametrów:
  • Zadane obrażenia
  • Zniszczone pojazdy wroga
  • Doświadczenie
Wersja angielska:
 • Shells for SPGs  rebalanced starting from Tier VI.
 • If the gun of an SPG is not used on vehicles above Tier V, or the gun does not have a standard stunning HE shell, the gun will not be rebalanced (no shells will be added).
 • If the gun uses a special HE shell, then it simply loses the stun effect. All other parameters of such shells will remain unchanged, but at the same time the average damage per shot will increase by about 15% in comparison to the damage per shot of the standard shell. In other words, the previous special HE shell will be brought into line with the new concept (it will no longer stun and receives increased damage per shot).
 • The special ammo of the Premium SPGs are represented by HEAT (for the 105 leFH18B2) and AP (for the Sexton I) shells. The parameters of these shells will remain unchanged.
 • The Battle Results are displayed in fullscreen.
 • The Personal Score tab has been renamed to Battle Results, and a Personal Score section has been added. This section contains the total values of the following parameters:
  • Damage caused with your assistance
  • Damage caused
  • Damage blocked by armor
  • Enemy vehicles destroyed
 • The Battle Performance section has been moved from the Personal Score tab to the Team Score tab. Now, when you open the Team Score tab, a screen consisting of two sections (Our Team and Battle Performance) will be displayed by default.
 • The Statistics and Time sections have been removed from the Detailed Report tab. The tab itself has been renamed to Financial Report and will contain only finance-related information. The content of the Statistics and Time sections is available only in the Statistics section of the Team Score tab.
 • The interface for applying the Manageable bonus has been changed.
 • The interface for Reward for Merit progression has been changed.
 • The team score can now be sorted according to the following parameters:
  • Damage caused
  • Enemy vehicles destroyed
  • Experience
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...