Polityka Prywatności PanzerNews.pl

W niniejszym dokumencie, zwanym dalej "Polityką Prywatności", przedstawione są zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego PanzerNews.pl (dalej: "Serwis, Administracja")

§1. Definicje

1. Administrator – Osoby z rangą Administracyjną, które świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach końcowych Użytkownika.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

4. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji usług elektronicznych oferowanych w Serwisie, w tym umożliwienia rejestracji i logowania się do Serwisu, publikowania komentarzy oraz korzystania z dodatkowych funkcji dostępnych po połączeniu konta Użytkownika z kontem Wargaming.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, nazwa użytkownika, dane logowania, oraz inne dane udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

3. Dane osobowe są również przetwarzane w celu analizowania i monitorowania ruchu na stronie Serwisu, co realizowane jest przez Google Analytics.

§3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

§4. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§5. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, z zachowaniem możliwości przedłużenia tego okresu w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§6. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, pod warunkiem, że podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

§7. Środki bezpieczeństwa

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§8. Zmiany w Polityce Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O każdej zmianie Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

§9. Kontakt

1. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Administratora za pośrednictwem [adresu e-mail/formularza kontaktowego na stronie].

Data wejścia w życie: 2024-04-05