PanzerNews - RODO w World of Tanks

RODO w World of Tanks

Jesteście świadomi tego, że korzystając ze swoich praw możecie zacząć wymagać od WG wywiązywania się ze swoich obowiązków do tego, aby przestało zbierać/przetwarzać wasze dane osobowe (statystyki) dotyczące loginu.

1 7 1920x900

Co w tym celu musimy zrobić? 1. Otwieramy nowe zgłoszenie w Dziale Wsparcia w którym powołujemy się na RODO i stwierdzamy, iż nasz login jest naszą daną osobową. W gruncie rzeczy często korzystamy z tego samego loginu na innych portalach, czy też wykorzystujemy go w różnego rodzaju usługach, co pozwala na łatwe zidentyfikowanie nas po samym loginie wykorzystywanym w World of Tanks. 2. Korzystamy z Artykułu 6, ustęp 1 zawartego w RODO, w celu obalenia argumentu "uzasadnionego interesu" WG.

Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. • Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

3. Prosimy o ograniczenie przetwarzania danych i zaprzestanie ich przekazywania np. na serwery XVM.

To wszystko. W razie odmowy możemy interweniować w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Czas rozpatrzenia naszego zgłoszenia trwa mniej więcej od 2 do 3 tygodni i będą to nieodwracalne zmiany na naszym koncie w grze.


Przypominam także o niedawno wprowadzonej funkcji, którą możecie stosować alternatywnie: ANONYMIZER

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...